BlueZebra Training Center

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 บริษัทบลูซีบรา ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆของบริษัท ให้แก่พนักงานจากบริษัทคู่ค้า โดยใช้ชื่อว่า BlueZebra Training Center และในวันเดียวกันนี้ ทางบริษัทบลูซีบราได้จัดให้มีการบรรยายการใช้อุปกรณ์ Ahnlab MDS (Anti-APT) ซึ่งมีพนักงานจากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมฟังการบรรยายคือ บริษัท Ipak Professional IT, บริษัท OSD, บริษัท CDG Systems, บริษัท snitconsulting, และบริษัท planetcomm โดยหลังจากนี้ บริษัทบลูซีบราจะวางแผนจัดทำ training session อื่นๆต่อไป เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บริษัทคู่ค้า ในการทำความเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทบลูซีบรา