Efficient IP APAC Tech Day

เมื่อวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท EfficientIP ได้จัดงานสัมนาภายใต้ชื่องาน Efficient IP APAC Tech Day