NCSC 2014

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 บริษัท บลูซีบรา จำกัด ได้ร่วมเปิดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ในการประชุมสัมนาไซเบอร์แห่งชาติ National Cyber Security Conference 2014 งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หรือ National Defense Studies Institute (NDSI) โดยในงานนี้ บริษัท บลูซีบราได้นำผลิตภัณฑ์ network security ของบริษัท Monitorapp จากประเทศเกาหลี อาทิเช่น Database Firewall และWeb Application Firewall ไปนำเสนอให้กับผู้เข้าชมงาน และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้ ทางบริษัท บลูซีบรา ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนฝ่ายขายของบริษัท Monitorapp มาช่วยนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย